Opis Jednostki

Jednostka Realizująca Projekt (JRP) została powołana Zarządzeniem Nr 6A/2008 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z dnia 28.01.2008 roku w celu realizacji Projektu "Rozbudowa i modernizacja Systemu Gospodarki Odpadami dla rejonu Zielonej Góry"

Jednostka prowadzi następujące procedury i odpowiedzialna jest za:

 • zarządzanie Projektem:
  • przygotowanie procesu inwestycyjnego, w tym dokumentacji formalno-prawnych związanych z realizacją Projektu;
  • przygotowanie kompletnych dokumentacji przetargowych na wszystkie Kontrakty przewidziane w Projekcie, w tym: Inżyniera Kontraktu, Działania informacyjno-promocyjne, Pomoc techniczną; wykonawstwo Robót i nadzór nad Robotami;
  • prowadzenie postępowań przetargowych;
  • udział w pracach Komisji Przetargowych;
  • przygotowanie umów z Wykonawcami;
  • nadzór i współpraca z Wykonawcami;
  • prowadzenie sprawozdawczości i monitoringu Projektu;
 • współpracę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Instytucją Zarządzającą, Instytucją Pośredniczącą i Instytucją Wdrażającą;
 • przygotowanie wniosków o dokonanie płatności z Funduszu Spójności;
 • prowadzenie systemu kontroli finansowej i rzeczowej Projektu;
 • utrzymywanie kontaktów z podmiotami zewnętrznymi uczestniczącymi w procesie realizacji Projektu;
 • zapewnienie realizacji prac robót budowlanych zgodnie z polskim prawem a w szczególności w zgodzie z Ustawą Prawo Budowlane oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym;
 • zapewnienie właściwego przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu, w okresie zgodnym z wymogami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;
 • przygotowanie działań promocyjno-edukacyjnych.

JRP - stwarza właściwe warunki dla realizacji Projektu zgodnie z obowiązującymi zasadami realizacji projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności, a w szczególności zgodnie z:

 • Rozporządzeniem Rady Wspólnot Europejskich nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999;
 • Rozporządzeniem Rady Wspólnot Europejskich nr 1164/WE z dnia 16 maja 1994 r. ustanawiającym Fundusz Spójności,
 • Umową o dofinansowanie Projektu pn.: "Rozbudowa i modernizacja Systemu Gospodarki Odpadami dla rejonu Zielonej Góry" w ramach Funduszu Spójności zawartej pomiędzy NFOŚiGW, WFOŚiGW w Zielonej Górze, a Miastem Zielona Góra - Beneficjentem Końcowym,
 • WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów oraz czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 r.

Jednostka Realizująca Projekt zakończy pracę w momencie całkowitego rozliczenia projektu przewidywanego na 30 czerwca 2012 roku.