Kalendarium Projektu


21.02.2011
Ogłoszono przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inżyniera dla projektu pn.: "Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla rejonu Zielonej Góry".
Do przetargu przystąpiło 4 oferentów.
21.02.2011
Ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót budowlanych dla projektu pn. "Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla rejonu Zielonej Góry".
Do przetargu przystąpiło 2 oferentów.
29.03.2011
Ogłoszono przetarg nieograniczony na działania promocyjne i informacyjne dla projektu pn.: "Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla rejonu Zielonej Góry".
Do przetargu przystąpiło 10 oferentów.
17.05.2011
Wybrano najkorzystniejszą ofertę - Ekocentrum Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. - pełnienie funkcji Inzyniera dla projektu.
30.05.2011
Wybrano najkorzystniejszą ofertę - Carbo Media Agencja Telewizyjna Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze.
03.06.2011
Podpisano umowę na pełnienie funkcji Inżyniera dla kontraktu.
14.06.2011 Podpisano umowę na działania promocyjne i informacyjne dla kontraktu.
15.06.2011 Wybrano najkorzystniejszą ofertę - Zakład Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy.
05.08.2011 Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych dla kontraktu.
26.08.2011 Przekazano plac budowy
02.09.2011 Rozpoczęto wycinkę drzew pod plac budowy
27.09.2011 Rozpoczęto roboty ziemne
05.10.2011 Zakończono wycinkę drzew
06.10.2011 Odbyła się pierwsza Rada Budowy
19.10.2011 Podpisano umowę z Podwykonawcą robót eklektycznych i elektrotechnicznych –firmą PBH Instel Spółka Jawna
24.10.2011 Podpisano umowę z Podwykonawcą obiektów kubaturowych –firmą PBO Sp. z o.o.
07.11.2011 Odbyła się druga Rada Budowy
08.11.2011 Transport nadmiaru gruntu (piasku) oraz gliny z placu budowy
16.11.2011 Wylano fundament pod budynek socjalno-techniczny przy kwaterze "D"
23.11.2011 Wykonawca dostarczył Kompaktor firmy BOMAG model BC 572 RB-2 do siedziby Zamawiającego
30.11.2011 Dostarczono wózek widłowy na teren budowy
05.12.2011 Wylano fundament pod garaż na sprzęt składowiskowy
12.01.2012 Czwarta Rada Budowy
31.01.2012 Na budynku hali demontażu wykonano drewnianą konstrukcję dachową. Wstawiono bramy, okna oraz drzwi.
08.02.2012 Piąta Rada Budowy
09.03.2012 Trwają prace związane z formowaniem niecki kwatery "D" oraz transportem gliny na dno kwatery w celu wykonania mineralnej warstwy uszczelniającej
09.03.2012 Szósta Rada Budowy
21.03.2012 Rozpoczęto układanie warstwy folii strukturalnej na warstwie gliny na polu składowym "D".
14.05.2012 Siódma Rada Budowy
17.05.2012 Rozpoczęto montaż hali namiotowej sortowni stłuczki szklanej
23.05.2012 Kończą się prace związane z pokryciem kwatery "D" warstwą folii strukturalnej
28.05.2012 ukończono zasadnicze prace w obrębie hali demontażu i magazynie odpadów niebezpiecznych. Rozpoczęto roboty w obrębie zewn. sieci kanalizacyjnej. Zmontowano szkielet i wykonano kompletne obicie namiotowej hali demontażu odpadów wielkogabarytowych.
30.05.2012 Ustawiono konstrukcję (szkielet) kontenera węzła biogazu. W garażu na sprzęt składowiskowy ukończono roboty elektryczne. Ukończono prace w magazynie odpadów niebezpiecznych. Rozpoczęto prace związane z montażem oświetlenia w hali namiotowej.
31.05.2012 Na etapie ukończenia jest sieć kanalizacyjna kwatery D. Trwają roboty sanitarne w budynku socjalno-technicznym.
08.06.2012 Zakończono przebudowę placu manewrowego oraz montaż linii sortowni stłuczki szklanej. Trwają prace związane z wykonaniem pobocza wzdłuż dróg wewnętrznych.
14.06.2012 Odbyła się wizytacja przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
20.06.2012 Na ukończeniu są prace związane z wyrównaniem kwatery składowiskowej "D". Trwają prace związane z ułożeniem humusu pod obsianie trawą - kwatera "D".
30.06.2012 Zakończono prace budowlane związane z realizacją Projektu pn. "Rozbudowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Odpadami dla Rejonu Zielonej Góry".
02.10.2012

We wrześniu 2012 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie wydał decyzję na rozszerzenie zakresu rzeczowego Projektu pn. "Rozbudowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Odpadami dla Rejonu Zielone Góry".

1 października 2012r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie z dnia 26 stycznia 2011r. nr POIS.02.01.00-00-013/09-00 dla Projektu pn. „Rozbudowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Odpadami dla Rejonu Zielonej Góry” nr POIS.02.01.00-00-013/09.
Zakres przedsięwzięcia został rozszerzony o dostawy sprzętu, który przyczyni się do efektywniejszej walki z problemem zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Miasta Zielona Góra oraz okolicznych gmin.

Rozszerzenie obejmie:

  1. dostawę wag samochodowych wraz z ich montażem i uruchomieniem,
  2. dostawę 4 szt. zbiorników do prasy stacjonarnej hydraulicznej typu KPHS 1900,
  3. dostawę kontenerowca do transportu wewnętrznego,
  4. dostawę rozdrabniacza do odpadów wielkogabarytowych.
  5. dostawę mobilnego sita bębnowego do przesiewania odpadów
12.2012 Dostarczono wagi samochodowe oraz zbiorniki do prasy stacjonarnej i hudraulicznej typu KPHS 1900.
08.05.2013 W dniu 8 maja 2013r. na terenie składowiska odbył się przegląd gwarancyjny. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Wykonawcy, Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego.
05.07.2013 W dniu 5 lipca 2013r. na terenie składowiska odbył się przegląd gwarancyjny. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Wykonawcy, Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego.
09.2013 Wszystkie roboty oraz dostawy związane z Projektem zostały zrealizowane. Upłynął również okres zgłaszania wad. Wszystkie wady zostały usunięte przez Wykonawcę.