Opis Projektu

Projekt ten współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności przyczynia się do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

Projekt nr POIS.02.01.00-00-013/09

"Rozbudowa i modernizacja Systemu Gospodarki Odpadami dla rejonu Zielonej Góry"

współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Działanie 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych

W dniu 9 listopada 2010 roku Instytucja Pośrednicząca (Ministerstwo Środowiska) wydało potwierdzenie w sprawie przyznania dofinansowania
Projektu nr 69/2010.
Na podstawie tego potrwierdzenia w dniu 26 stycznia 2011 roku w siedzibie Instytucji Wdrażającej (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze) została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności.

WKŁAD WSPÓLNOTOWY UNII EUROPEJSKIEJ USTALONO NA POZIOMIE
12 676 676 pln
BEZPOŚREDNI POZIOM DOFINANSOWANIA WYNOSI
10 775 175 pln
CAŁKOWITY PLANOWANY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
28 289 830 pln

Charakterystyka przedsięwzięcia:

W ramach planowanego zamierzenia inwestycyjnego, zrealizowane zostaną następujące elementy zagospodarowania terenu:

 1. Kwatera składowa "D" odpadów komunalnych - budowa nowej kwatery jest niezbędna w celu zapewnienia dalszej eksploatacji Zakładu i możliwości pełnienia funkcji regionalnej zgodnie z WPGO. Obecna powierzchnia składowa zostanie wyczerpana w roku 2009. Projektowana kwatera "D" umożliwi składowanie odpadów przez okres około 6-8 lat.
 2. Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadami "Racula" w zakresie:
  • budowa hali technologicznej z linią do segregacji szkła;
  • budowa hali technologicznej demontażu odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  • modernizacji magazynu odpadów niebezpiecznych.

Wnioskodawcy i promotorzy przedsięwzięcia

Wnioskodawcy przedsięwzięcia

Wnioskodawcami przedsięwzięcia są: Miasto Zielona Góra (Beneficjent pomocy) oraz gminy porozumienia międzygminnego.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (ZGKiM) pełni funkcję Podmiotu Odpowiedzialnego za Realizację (POZR), będzie operatorem na etapie wdrażania i eksploatacji majątku.

Beneficjent

Miasto Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
tel.:+ 48 68 45 64 100
fax.: +48 68 45 64 155
e-mail: urzadmiasta@um.zielona-gora.pl

Operator

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze
ul. Zjednoczenia 110a
65 - 120 Zielona Góra
tel. +48 68 /322 91 00
fax +48 68 /322 91 84
e-mail: sekretariat@zgkim.zgora.pl

Promotorzy przedsięwzięcia

Promotorami przedsięwzięcia są:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3a
02-673 Warszawa
Tel.: + 48 22 459 00 00
Fax: + 48 22 459 01 01
e-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
ul. Kożuchowska 4
65-364 Zielona Góra
tel. (68) 328-86-00
fax. (68) 328-86-01
e-mail: sekretariat@wfosigw.zgora.pl

Podmiot odpowiedzialny za wdrożenie przedsięwzięcia (Beneficjent)

Podmiotem odpowiedzialnym za wdrożenie przedsięwzięcia jest Beneficjent Miasto Zielona Góra. Miasto Zielona Góra reprezentowane przez Prezydenta Miasta - jest Beneficjentem przedmiotowego projektu i jednocześnie Właścicielem wytworzonego w efekcie inwestycji majątku. Miasto odpowiada za zabezpieczenie środków finansowych na realizację całej inwestycji łącznie z wkładem własnym i przewidywanym dofinansowaniem z Funduszu Spójności do czasu jego uzyskania. Beneficjent - Miasto Zielona Góra przekazuje środki finansowe na realizację Inwestycji Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (ZGKIM)-dotychczasowemu Zarządcy majątku, który pełni rolę Operatora, uprawnionego do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych. Miasto uprawnione jest do ubiegania się o środki pomocowe z Funduszu Spójności na dofinansowanie kosztów kwalifikowalnych inwestycji, w tym do kontaktów z instytucjami w systemie realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i przedstawiania wniosków o płatność. Beneficjent - Miasto Zielona Góra pozostaje odpowiedzialne za prawidłowość rzeczowej i finansowej realizacji projektu i odpowiada przed instytucją, z którą podpisuje umowę o dofinansowanie - tj. przed Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze za prawidłowość całości wydatków kwalifikowalnych, które są i będą ponoszone w ramach projektu.
Beneficjent - Miasto Zielona Góra odpowiedzialne jest za zapewnienie trwałości projektu zgodnie z art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności iuchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/19992, zwanego dalej "rozporządzeniem ogólnym". Po zakończeniu inwestycji wytworzony majątek zostanie przekazany dotychczasowemu Zarządcy - Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - ZGKIM, który jest Zakładem Budżetowym Miasta Zielona Góra.

Cele przedsięwzięcia

Zasadniczym celem planowanej inwestycji jest rozwiązanie problemu gospodarki odpadami działających wspólnie w ramach porozumienia międzygminnego z dnia 07 czerwca 2006r. Miasta Zielona Góra oraz 6 okolicznych gmin, w tym:

 1. Gmina wiejska Zielona Góra,
 2. Gmina miejsko-wiejska Sulechów,
 3. Gmina miejsko-wiejska Czerwieńsk,
 4. Gmina wiejska Świdnica,
 5. Gmina wiejska Zabór,
 6. Gmina wiejska Dąbie.

Realizacja inwestycji poprzez rozwiązanie problemu zagospodarowania odpadów komunalnych, gwarantując osiągnięcie polskich i europejskich standardów przyczyni się do poprawy stanu środowiska w obrębie jego oddziaływania.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do osiągnięcia następujących celów:

 • rozszerzenia funkcji lokalnej dotychczasowego Zakładu Zagospodarowania Odpadów o funkcję regionalną;
 • zwiększenia obszaru obsługi ludności do ok. 180000 mieszkańców;
 • poprawienia stanu środowiska - ograniczenia wpływu na wody podziemne, powierzchniowe, glebę, powietrze;
 • ograniczenia ilości składowanych odpadów na składowisku;
 • rozwinięcia selektywnej zbiórki odpadów obejmując:
  • zwiększenie ilości odzyskiwanych odpadów opakowaniowych, w tym: zwiększenie ilości opakowań szklanych do planowanego poziomu 1000 Mg/rok,
  • zwiększenie ilości zbieranych odpadów niebezpiecznych do planowanego poziomu 275 Mg/rok,
  • zwiększenie ilości przyjmowanych odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do planowanego poziomu 2100 Mg/rok,
  • ograniczenia ilości odpadów niebezpiecznych trafiających na składowisko;
  • stworzenia nowych miejsc pracy (założono, że będzie to 13 etatów).

Osiągnięcie obowiązujących standardów powinno być podstawowym celem budowanego systemu gospodarki odpadami oraz wdrożenia projektowanego przedsięwzięcia.

Zakres geograficzny

Projekt realizowany będzie w woj. lubuskim, powiat grodzki Zielona Góra, na gruntach stanowiących własność gminy miejskiej Zielona Góra tj. na terenie istniejącego Zakładu Zagospodarowania Odpadów "Racula". Miejsce to zostało wskazane w WPGO jako miejsce Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów stworzonego na bazie istniejącego Zakładu. ZZO "Racula" zlokalizowany jest w południowo-wschodniej części miasta Zielona Góra, przy ul. Wrocławskiej 73, w obrębie wyeksploatowanej odkrywki glin nieczynnej cegielni Racula. Lokalizacja przedsięwzięcia nie narusza istniejącego i planowanego sposobu użytkowania terenu w tym rejonie Miasta.